Prestationsmetoden


Hur du skapar engagemang, delaktighet och en hållbar prestationskultur.

Vi utgår ifrån principen att alla vill göra ett bra jobb, men ibland saknas förutsättningar och motivation. Vi arbetar med att stödja verksamheter att skapa motivation, effektivitet och prestationsglädje för en hållbar prestationskultur. 

Introduktion

Studier visar att vi människor har behov av att göra en god prestation och upplever lust och välbefinnande när vi kan göra det. När vi hindras från att göra ett bra jobb upplever vi frustration, olust och mår sämre. En hållbar prestationskultur är nyckeln till att skapa en attraktiv och välmående verksamhet. För att nå bästa möjliga resultat bör man konsekvent arbeta i en process för ständiga förbättringar och utveckling. 

Vår utgångspunkt

Uppdrag, Förutsättningar och Villkor för prestation

För att lyckas skapa en hållbar prestationskultur finns det några nyckelfaktorer, dessa är uppdrag, förutsättningar och villkor för prestation. Nedan kommer dessa nycklar kortfattat att presenteras.

Uppdraget
Verksamhetens krav och mål är styrande för utvecklingsprocessen och det är även det vi kallar för uppdraget. Utan en tydlig bild av vad som förväntas av medarbetare eller ledare är det svårt att utföra en god arbetsprestation. 

Förutsättningar
När man har en tydlig bild av sitt uppdrag, alltså verksamhetens uppgifter, mål och krav  kan man ha en konstruktiv dialog om förutsättningarna att göra ett bra arbete. De förutsättningar som är viktigast för en hållbar prestationskultur, och som arbetet bör fokusera på är; Villkor för prestation och Mänskliga basbehov

Villkor för prestation
Prestation är ett primärt basbehov som alla människor bär på. Det är fem faktorer som styr i vilken utsträckning vi kan utföra vårt uppdrag, dessa fem är; vill, vet, kan, får och bör. Verben beskriver de viktigaste förutsättningarna som förklarar en individs agerande i en arbetssituation.  

Vill visar individens engagemang för uppgiften. Vet visar i den mån individen har den information som behövs för uppgiften. Kan står för den kompetens individen har för uppdraget. Får markerar den befogenhet individen har för utförandet och Bör visar det ansvar individen känner inför uppgiften. 

Ju mer man upplever de fem villkoren som uppfyllda i en prestationssituation desto bättre presterar man. Det omvända gäller också, det vill säga att ju mindre man känner att man vill, vet, kan, får och bör, desto sämre presterar man.

Mänskliga basbehov
För att prestera bra över tid behöver medarbetaren känna samhörighet med verksamheten, detta sker genom identifikation. Bakom identifikationen ligger fyra mänskliga basbehov; att tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas

Om Prestationsmetoden

Prestationsmetoden är en vetenskaplig metod som är framtagen av Agerus. Läs gärna mer om Agerus, Klicka här!